Värmlands psykiatriska utredningsbyrå

ADHD utredning online eller på plats /Autism på plats

Neuropsykiatrisk utredning

Autismspektrumtillstånd: Det finns stor variation i symtombild och svårighetsgrad. Skillnader kan också bero på ålder, kön, allmän begåvningsnivå och språklig förmåga. I diagnoskriterierna för autismspektrumtillstånd beskrivs begränsningar inom tre områden: nedsatt förmåga till ömsesidig social interaktion, nedsatt förmåga till ömsesidig kommunikation och begränsade och repetitiva beteendemönster.

Tourettes syndrom är en kombination av tics, d.v.s. ofrivilliga repetitiva rörelser respektive ljud. Tics kan vara motoriska eller vokala impulser som personen inte kan stoppa. De kan uppkomma helt spontant eller som svar på en upplevd sinnesretning.

Vid generella inlärningssvårigheter har man svårare än de flesta andra att ta till sig ny information och att använda den på ett konstruktivt sätt. Man fungerar på en lägre nivå än genomsnittet, vilket ofta innebär att barn med dessa svårigheter hamnar på efterkälken i skolan eller bland kamrater. Detta kallas också för intellektuell funktionsnedsättning. Man kan också ha ”specifika” svårigheter inom ett avgränsat område, t.ex. med att räkna (dyskalkyli), läsa (dyslexi), skriva eller med någon del av sin motorik.

ADHD UTREDNING ONLINE ELLER PÅ MOTTAGNINGEN · Du kan bo var som helst i Sverige och göra ADHD utredning · Vi har tider även på kvällar och helger. Utredning tar den ca 1-3 veckor. Efter avslutad utredning får du ett neuropsykiatrisk utlåtande som du kan använda för att söka hjälp vidare eller hos oss och psykiatrin. · Efter avslutad utredning kan du vända dig var som helst i vården med ditt utlåtande från oss. · Vi erbjuder medicinsk behandling.

Vad är ADHD och ADD?

ADHD, som står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en neuropsykiatrisk funktionsvariant. I diagnosen ingår ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet.
Har man diagnosen så innebär det att man har svårigheter med ouppmärksamhet det vill säga att kunna koncentrera sig överhuvudtaget eller under längre perioder, hyperaktivitet det vill säga att kunna reglera sin aktivitetsnivå och impulsivitet det vill säga förmåga att hämma, organisera och kontrollera sina impulser.

Svårigheter med uppmärksamhet

 • Kan ha svårt för detaljer och göra slarvfel
 • Kan ha svårt att behålla uppmärksamheten vid olika uppgifter
 • Kan ha svårt att lyssna på direkt tilltal kan upplevas som disträ
 • Kan ha svårt att följa instruktioner och genomföra uppgifter
 • Kan ha svårt med att organisera och planera och hålla reda på sina saker
 • Kan ha svårt med att passa tider och tidsplanera
 • Kan ha svårt med uppgifter som kräver mental uthållighet
 • Tappar ofta bort saker
 • Kan vara lättdistraherad av yttre stimuli
 • Kan vara glömsk i vardagen

Svårigheter med hyperaktivitet och impulsivitet

 • Kan ha svårt att sitta stilla
 • Kan lämna sin plats och vandra runt
 • Kan springa runt klättra och klänga när det inte är lämpligt
 • Svårt med att leka eller förströ sig självt i lugn o ro
 • Kan ofta vara på språng på högvarv
 • Kan prata överdrivet mycket
 • Kan avbryta andra har inte tid att lyssna färdigt
 • Kan ha svårt att vänta på sin tur
 • Kan finnas svårigheter med att avbryta och inkräkta på andra

ADHD innebär

För en del personer med ADHD innebär diagnosen att de bara har ett av kärnsymtomen medan andra har flera. För individer med ADD saknas överaktiviteten helt. Deras aktivitetsnivå är snarare lägre än normalt.

Personer med ADHD kan också ha svårt att kontrollera sina känslor. Generellt sett så får pojkar med ADHD oftast diagnosen tidigare, medan flickor med ADHD inte alltid är så lätta att upptäcka, vilket kan leda till deras diagnos senare i livet. Flickor får ofta det som förr kallades ADD, nu heter det ADHD med ouppmärksamhet.

En diagnos påverkar såklart en individs vardag men det varierar mellan olika individer, precis så som behovet av stöd. Genom en diagnos, att få veta vad det är som hindrar individen, kan man också bli bättre på att förstå vilket stöd som behövs för att hen ska fungera bättre i skola/arbetsliv och vardag.

Remissen ska skickas till:

Värmlands psykiatriska utredningsbyrå

Östra Kanalgatan 2

65220 Karlstad

Remissen landar hos oss och vi kontaktar dig för att informera om utredningen.

Du får också ett informationsbrev hemskickat, tillsammans med några formulär som både du fyller i och skickar tillbaka till oss.

Så här genomförs utredningen

 • Utredningen genomförs av legitimerad psykolog, specialist och läkare (psykiatriker) med lång erfarenhet.

Under utredningen får barnet/ungdomen/ vuxna göra olika vetenskapligt utprovade tester och svara på en del frågor. Det kan till exempel handla om uppgifter som är liknande skoluppgifter, det kan också handla om att komma ihåg ett mönster eller ett pussel.

Genom dessa uppgifter testas bland annat arbetsminne, koncentrationsförmåga och uppmärksamhetsförmåga. Meningen med dessa tester är att de ska visa styrkor men också vad de har för svårigheter. Meningen är också att man ska få en tydligare bild av det stöd hen kan behöva i sin vardag.

Själva utredningen består av flera olika delar och olika besök hos oss.

Utredningen baserar sig på:

 • Olika utvecklingstider
 • Anamnes med anhöriga
 • Intervju med patient
 • Psykologisk testning
 • Frågeformulär m.m.
Efter utredningen får Ni både muntlig och skriftlig återkoppling med utredningsresultat och rekommendationer av legitimerad psykolog.
Om så önskas skickas remissen med utlåtande inklusive diagnos vidare till psykiatrin

Så här genomförs utredningen för vuxna

Utredningen genomförs av enbart legitimerad psykolog/specilaist, eller specialist psykolog och läkare (psykiatriker) med lång erfarenhet.

Utredningen baserar sig på:

 • Anamnes
 • Olika frågeformulär,
 • Intervjuer med dig
 • Intervjuer med någon nära anhörig
 • Psykologisk testning

Efter utredning får Du både en muntlig och skriftlig återkoppling med utredningsresultat och rekommendationer av legitimerad psykolog.

Om så önskas skickas remissen med utlåtande inklusive diagnos vidare till Vuxenpsykiatrin.

Utredning av ADHD

Inför en utredning

 • Tack vare att vi i ett tidigt skede gör en noggrann plan inför utredningen.
 • Det erbjuds extra antal timmar för utredningen.
 • Vi följer Socialstyrelsen riktlinjer och patientens behov kommer i första hand

Så här går en utredning till

 • Efter avslutad utredning får du en skriftlig dokumentation av utredningen, ett neuropsykiatriskt utlåtande, som skickas hem till dig. Samtidigt skickas ett remissvar till den vårdenhet som du väljer.
 • Vi gör enbart privata utredningar Just nu dvs ni betalar själva.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå