Dyslexi & Dyskalkyli

Vad är Dyslexi

Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter är en funktionsnedsättning som visar sig i form av tydliga svårigheter med läsinlärningen, framför allt att känna igen ord och att kunna stava till dem men också med läsförståelse.

Dyslexi visar sig på lite olika sätt för olika individer. Det finns de som har större problem med att skriva än med att läsa och det finns de som har svårare för att läsa men har lättare med att lyssna in information.

Det finns också de som har svårt för att skilja på ord och delar av ord när de hör dem. Exempel på tecken kan vara att man kastar om eller hoppar över bokstäver och siffror när man läser dem. Det kan också vara så att man ofta hakar upp sig på ord och läser fel eller utelämnar eller kastar om ord.

Man vet idag att Dyslexi inte är relaterat till intelligensnivå.

Det är vetenskapligt bevisat att dyslexi är mycket ärftligt inom familjer, det är inte själva dyslexin i sig som ärvs, eftersom den ser olika ut för olika från individ till individ. Utan det är sårbarheten för att utveckla dyslexi som ärvs.

Det kan vara så att personer med dyslexi även har neuropsykiatriska svårigheter som ADHD och Autism eller språkliga svårigheter eller kognitiva funktionsnedsättningar vilket också såklart kan påverka läs- och skrivutvecklingen.

Vad är Dyskalkyli

Dyskalkyli eller specifika räknesvårigheter är en funktionsnedsättning.

Den visar sig bland annat i form av särskilda svårigheter med att räkna men också att snabbt kunna uppfatta siffror, tals värde eller begrepp som beskriver längd, mängd eller tid.

En person med Dyskalkyli har ofta svårt att förstå matematikens grunder och att hantera de fyra räknesätten

Det handlar även om svårigheter med saker som inte har med själva räknandet att göra så som att tyda tabeller, diagram och kartor.

Kunna läsa av klockan. Förstå förhållandet mellan längder och mängder exempelvis hur många cm det går på en meter.  

Dyskalkyli innebär svårigheter med bland annat:

 • Svårigheter med att se och uppfatta siffror och tal och hur de förhåller sig till varandra
 • Lära sig att automatisera själva räknandet
 • Antalsuppfattning vad innebär exempelvis talet 29, hur mycket är det värt.
 • Kunna hantera siffrors förhållande till varandra i till exempel talet 325, det som kallas positionssystemet.
 • Att hantera och orientera sig var man befinner sig och vart man ska, rumslig och spatial uppfattning
 • Ha svårt med att läsa av klockan, beräkna tid och förstå hur många minuter det går på 1 timma

 

Man vet numer att Dyskalkyli har ingenting med intelligens att göra.

Det är viktigt att för att kunna härleda svårigheterna till just Dyskalkyli. Att man kan utesluta, om det kan finnas andra svårigheter, som en möjlig förklaring till de specifika räknesvårigheterna, som exempelvis läs- och skrivsvårigheter eller uppmärksamhetsproblematik.

Utredning av Dyslexi och Dyskalkyli

Inför en utredning

 • Tack vare att vi i ett tidigt skede gör en noggrann plan inför utredningen.
 • Det erbjuds extra antal timmar för utredningen.
 • Vi är en av de få utredningsbolag som erbjuder det
 • Vi följer Socialstyrelsen riktlinjer och patientens behov kommer i första hand

Så här går en utredning till

 • Efter avslutad utredning får du en skriftlig dokumentation av utredningen, ett neuropsykiatriskt utlåtande, som skickas hem till dig. Samtidigt skickas ett remissvar till den vårdenhet som du väljer.
 • Du ber remiss från skolan eller ni själva meddelar att dit barn vill komma till oss. Vårdenheten skickar remissen vidare till oss.

Remissen ska skickas till:

Värmlands psykiatriska utredningsbyrå

Östra Kanalgatan 2

65220 Karlstad

Ange om du vill komma till vår mottagning i Karlstad

Remissen landar hos oss och vi kontaktar dig för att informera om utredningen.

Du får också ett informationsbrev hemskickat, tillsammans med några formulär som både du fyller i och skickar tillbaka till oss.

Så här genomförs en utredning

Utredningen görs av legitimerade psykologer som har kompetens och erfarenhet av Dyslexi

Vi utreder både barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter 

 Utredningen innehåller:

 • Inledande samtal
 • Psykologisk testning
 • Icke verbalt begåvningstest
 • Återgivning
 • Skriftligt utlåtande

Efter utredningen får Ni både muntlig och skriftlig återkoppling med utredningsresultat och rekommendationer av legitimerad psykolog.  

Vi rekommenderar även en återgivning med berörd skolpersonal, i de fall det är aktuellt. Vi utreder vuxna och barn från och med årskurs 3.