Autism (Autismspektrumsyndrom)

Vad är Autism (Autismspektrumsyndrom)

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsvariant och autism är ett samlingsbegrepp för flera olika autismdiagnoser som tar sig i uttryck och ser olika ut från individ till individ.

Det som är gemensamt är att den påverkar individens sätt att tänka, förhålla sig och kommunicera med andra människor.

Det som brukar vara vanligast är svårigheter med socialt samspel och interaktion.

När en diagnos ställs så ska man också
ta ställning till om det även finns:

 • En intellektuell funktionsnedsättning
 • En nedsatt språklig förmåga
 • Ett känt medicinskt eller genetiskt tillstånd eller känd miljöfaktor
 • En utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse som psykisk ohälsa eller beteendestörning

Autism delas in i 3 olika grupper
utifrån olika svårighetsgrader

 1. En mildare form där individen inte behöver så mycket hjälp av sin omgivning i vardagen.
 2. Behöver mer hjälp i vardagen av sin omgivning
 3. Behöver mycket hjälp av sin omgivning för att vardagen ska fungera

Autismspektrumsyndrom kännetecknas till exempel av:

 

 • Svårigheter med socialt samspel och i kontakten med andra människor
 • Specialintressen som kan uppta en stor del av individens vardag
 • Svårigheter i kommunikation med andra, att använda och förstå språket och att läsa av kroppsspråk och hålla ögonkontakt
 • Hamnar lätt i tvingande rutiner, kan ha repetitiva beteenden, har svårt för förändringar
 • Kan reagera starkt på olika sinnesintryck, har ofta ovanliga sinnesintryck till exempel lukt, smak, hörsel o syn.
 • Svårt att se helheter koncentrerar sig ofta på detaljer
 • Kan ha beteenden som uppfattas som udda

För personer med autism innebär det att hjärnan hanterar information på ett annorlunda sätt i jämförelse med de flesta andra människor generellt sett.

Detta påverkar givetvis hur man förstår andra människors känslor, handlingar och avsikter. Vilket får konsekvenser i hur man fungerar tillsammans med andra.

Många personer med autism kan dessutom vara mycket stresskänsliga och psykiskt sårbara.

Det kan till exempel handla om ångest och ångestattacker, tvångshandlingar och tvångstankar olika typer av fobier och så vidare.

Tillgång istället för hinder

För en person med autism är rätt bemötande och anpassad miljö av största vikt. I rätt miljö med rätt bemötande kan svårigheterna istället vändas till en tillgång istället för hinder till exempel förmågan att se detaljer eller förmågan till uthållighet och att vilja slutföra saker.

Samsjuklighet och autism

Samsjuklighet är vanligt hos personer med autism. Det kan vara så att symtomen tycks passa in på två eller fler diagnoser. Vanligt är Autism i kombination med ADHD eller Autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Utredning av Autism

Inför en utredning

 • Tack vare att vi i ett tidigt skede gör en noggrann plan inför utredningen.
 • Det erbjuds extra antal timmar för utredningen.
 • Vi är en av de få utredningsbolag som erbjuder det
 • Vi följer Socialstyrelsen riktlinjer och patientens behov kommer i första hand

Remissen ska skickas till:

Värmlands psykiatriska utredningsbyrå

Östra Kanalgatan 2

65220 Karlstad

Ange om du vill komma till vår mottagning i Karlstad

Remissen landar hos oss och vi kontaktar dig för att informera om utredningen.

Du får också ett informationsbrev hemskickat, tillsammans med några formulär som både du fyller i och skickar tillbaka till oss.

Så här går en utredning till

 • Efter avslutad utredning får du en skriftlig dokumentation av utredningen, ett neuropsykiatriskt utlåtande, som skickas hem till dig. Samtidigt skickas ett remissvar till den vårdenhet som du väljer.
 • Just nu gör vi bara privata utredningar dvs att ni betalar själva eftersom vi har inte Riksavtal än.

Så här genomförs utredningen för barn och ungdomar

Utredningen genomförs av legitimerad psykolog, specialist och läkare (psykiatriker) med lång erfarenhet.

Under utredningen får barnet/ungdomen göra olika vetenskapligt utprovade tester och svara på en del frågor. Det kan till exempel handla om uppgifter som är liknande skoluppgifter, det kan också handla om att komma ihåg ett mönster eller ett pussel.

Genom dessa uppgifter testas bland annat barnets arbetsminne, koncentrationsförmåga och uppmärksamhetsförmåga.

Meningen med dessa tester är att de ska visa på barnets styrkor men också vad de har för svårigheter. Meningen är också att man ska få en tydligare bild av det stöd hen kan behöva i sin vardag.

Själva utredningen består av flera olika delar och olika besök hos oss.
Utredningen baserar sig på:

 • Barnets utveckling
 • Anamnes
 • Intervju med barnet
 • Psykologisk testning
 • Frågeformulär med barnet
 • Frågeformulär med anhöriga
 • Frågeformulär och intervju med skolan

 

Efter utredningen får Ni både muntlig och skriftlig återkoppling med utredningsresultat och rekommendationer av legitimerad psykolog.  

Om så önskas skickas remissen med utlåtande inklusive diagnos vidare till Barn- och ungdomspsykiatrin.

Så här genomförs utredningen för vuxna

Utredningen genomförs av legitimerad psykolog, specialist och läkare (psykiatriker) med lång erfarenhet.

Utredningen baserar sig på:

 

 • Anamnes
 • Olika frågeformulär,
 • Intervjuer med dig
 • Intervjuer med någon nära anhörig
 • Psykologisk testning

 

Efter utredning får Du både en muntlig och skriftlig återkoppling med utredningsresultat och rekommendationer av legitimerad psykolog.

Om så önskas skickas remissen med utlåtande inklusive diagnos vidare till Vuxenpsykiatrin.